הסכם הזמנת שירותי הדרכה והכוונה

הסכם הזמנת שירותי הדרכה והכוונה

אשר נערך ונחתם ב_ ביום בחודש _ 2020

בין: הורות לילדים מאושרים על הרצף  ע.מ. _______

(להלן: “המדריך”)

מצד אחד;

לבין: _________  ת.ז. _________

(להלן: “המזמין או הלקוח”)

מצד שני;

(להלן יחדיו: “הצדדים”)

הואיל:

והמדריך מספק שירותי הכוונה, הדרכה וסיוע בירוקרטי – מתוך ניסיונו האישי בלבד,
בכל הקשור למיפוי ובחירת טיפולים מתאימים לילדים על הרצף האוטיסטי ו/או אפילפסיה.

הואיל:

והמזמין מעוניין לקבל את השירות אותו מספק המדריך.

הואיל:

וברצון הצדדים לקבוע ולהגדיר את מערכת היחסים המשפטית שביניהם באשר
ליחסיהם ופעילותם והכל בקשר עם השירותים שיינתנו בהתאם להסכם זה.

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן:

1 .פרשנות
1.1 .המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2.1 .בכל סתירה מפורשת או משתמעת בין הסכם זה לבין הוראה אחרת, יהיו הוראות
הסכם זה עדיפות.
3.1 .למען הסר ספק, ינהגו הצדדים על פי הוראות הסכם זה בכל הקשור לשיתוף הפעולה
בין הצדדים ולמניעת ניגוד עניינים ו/או תחרות ו/או עקיפה ו/או פגיעה בזכויות מי
מהצדדים.
2 .הצהרות המזמין
1.2 .המזמין מצהיר כדלקמן:
2.2 .כי הוא יודע שהשירות שניתן על-ידי המדריך אינו ייעוץ רפואי בשום צורה ואינו
מתיימר להחליף ייעוץ רפואי;
3.2 .כי הוא יודע שהמדריך אינו רופא וכי אינו מהווה תחליף להתייעצות עם רופא;
4.2 .כי הוא יודע שהשירות שניתן על-ידי המדריך הינו סיוע והדרכה בלבד, המבוססים
באופן בלעדי על ניסיון עשיר ממקור ראשון של המדריך ו/או מי מטעמו בטיפולים
מסוגים אלה;
5.2 .כי הוא יודע שהשירות שניתן על-ידי המדריך הינו שירות משלים בלבד, וכי רצוי ויקבל
חוות דעת מקצועית מרופא לשם השלמת המידע הרפואי/מקצועי ביחס לטיפולים
המוצעים ושיוצעו.
6.2 .כי הוא מצהיר שימסור למדריך את כל הנתונים והמידע הדרושים באופן שלם ומדויק
למדריך לשם ביצוע הסכם זה.
7.2 .כי הוא יודע שחלק מהטיפולים המוצעים הינם טיפולים מחקריים וניסיוניים, וכי
הבחירה הסופית בטיפול הינה על אחריותו בלבד, וכי תפקידו של המדריך הינו הנגשת
הטיפול למטופל בלבד.

3 .אופן הפעילות
1.3 .המדריך יספק סיוע והדרכה בבחירת מרפאה ו/או מטפל התואם את צרכיו של הלקוח
ושל המטופל מתוך רשימת מרפאות ו/או מטפלים איתם עומד בקשר המדריך.

2.3 .המדריך יספק ללקוח מידע בנוגע לאופן הטיפול וסוגי הטיפולים, כיצד והיכן ניתן
להשיגם, וכן סיוע אדמיניסטרטיבי בהכנת, תרגום ויצירת המסמכים הדרושים לשם
כך, ולרבות ליווי בירוקרטי של התהליך.
3.3 .כחלק מהצגת המידע, המדריך יסייע וימליץ ללקוח על בחירה והתאמת טיפול/ים
התואמים את צרכיו של הלקוח בהתבסס על נתונים ומידע שימסור לו הלקוח, ובהתאם
לכך יבנה המלצה מנומקת ללקוח.
4.3 .המלצה זו תתבסס על ניסונו האישי העשיר של המדריך וכן מתוך מאמרים ומידע
המצויים ברשות נחלת הכלל.
5.3 .כמו-כן המדריך יפעל לקשר בין הלקוח לבין הגורם המטפל, וכן יפעל לסייע וללוות את
הלקוח לשם כך בכל השלבים הבירוקרטיים עד למתן הטיפול.
6.3 .רשימת המרפאות ו/או המטפלים יכול שתשנה בהתאם לנתונים והמידע שימסור
הלקוח כאמור לעיל, וכן יכול שתשתנה בהתאם לשינויים במרפאות ו/או המטפלים
עצמם וכן בהתאם למחקרים הנעשים בהם וצרכיהם.
7.3 .חוזה זה יבוא לסיומו עם בחירתו של המזמין לקבלת הטיפול המוצע מאחת המרפאות
ו/או המטפלים שהשיבו תשובה חיובית לזמינות טיפול כנ”ל ו/או באם התקבלה תשובה
שלילית מכל המרפאות ו/או המטפלים.
תמורה
8.3 .בגין השירותים האמורים לעיל, ישלם המזמין למדריך [סכום יקבע במעמד השיחה] ₪ להם יתווסף מע”מ
כדין. תשלום זה הינו בגין השירותים האמורים והמפורטים בהסכם זה בלבד.
אחריות
9.3 .המדריך אינו מתחייב כי תימצא מרפאה ו/או מטפל תואמים שיסכימו לקבל את
המטופל, ואין למדריך אחריות על צדדי ג’ ובכלל כך על כל עניין שאין לו שליטה מלאה
עליו.
10.3 .בחתימתו על הסכם זה הלקוח מוותר וויתור גורף ומוחלט על כל סודיות ו/או חסיון
רפואי של המטופל כלפי המדריך.

11.3 .בחתימתו על הסכם זה, הלקוח נותן הרשאה מלאה להעביר כל מסמך רפואי של
המטופל, לכל צד ג’ שהמדריך סבור שיהיה בכך כדי לקדם את ביצועו של הסכם זה,
וללקוח לא תהיה כל טענה עתידית בקשר עם כך.
12.3 .מובהר ומודגש כי למדריך אין כל אחריות לטיפול עצמו, לטיבו ו/או לתוצאותיו ו/או
לכל נזק אחר שעלול לנבוע ממנו ו/או לכל נזק אחר שעלול להיגרם מכל צד ג’, טרום
הטיפול ולאחריו, והלקוח פוטר בזאת את המדריך באופן גורף, סופי, מוחלט ומלא מכל
תביעה ו/או טענה ו/או דרישה עתידית בקשר עם כך.

4 .סודיות מוניטין וקניין
1.4 .הלקוח מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת בכל הקשור לידע ו/או לכל מידע סודי
)היינו, מידע שאינו נחלת הכלל( הנוגע למדריך ו/או לפעילותו העסקית, אשר יגיע לידיו
או יהיה ברשותו, והוא מתחייב להימנע מלמסור אותו ו/או לגלותו ו/או להשתמש בו
או לנצלו בכל צורה שהיא, שלא לצורכי הסכם זה בלבד.
2.4 .כמו-כן מתחייב הלקוח לשמור את המידע האמור ביחס לחברה גם לאחר סיום
ההתקשרות בין הצדדים.